Foarte important! Proiectul Legii Vaccinarii - varianta din 11 aprilie 2017


Proiectul Legii Vaccinarii publicat pe 11 aprilie 2017 pe site-ul Ministerului Sanatatii prevede vacinarea obligatorie a copiilor si adultilor deopotriva si chiar acuzarea parintilor care refuza vaccinarea copiilor lor cu rele tratamente aplicate minorului! Conform Codului Penal, aceasta se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.

Pentru cei care inca nu au citit proiectul Legii Vaccinarii, il gasiti aici: Proiect Legea Vaccinarii - varianta 11 aprilie

Vă îndemn să scrieţi Ministerului Sănătăţii, pe adresa de contact propuneri@ms.ro, testimoniale legate de experienta voastră cu vaccinurile.
Nu uitaţi să adăugaţi că din acest motiv nu doriţi vaccinuri obligatorii și ca atare respingeţi proiectul de lege în ansamblul său.


Faceti-va drum și pe la Poștă. Trimiteţi scrisori cu confirmare de primire si conţinut declarat către Ministerul Sănătăţii, pe adresa:
Ministerul Sănătăţii
Strada Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, București.


Mentionati toate datele de identificare ale expeditorului - numele si prenumele, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, altfel vor fi clasate!
Redau mai jos un model de testimonial.
"Sesizare
Subsemnatul [numele complet], domiciliat in [orasul], [adresa], avand cartea de identitate seria YY numarul 123456,
va scriu referitor la proiectul Legii Vaccinarii, care a fost publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii si doresc sa va aduc la cunostinta ca fiul meu / fiica mea [numele complet al copilului] a suferit reactii postvaccinale grave / foarte grave. [Dati detalii despre reactiile adverse, despre faptul ca niciun medic nu a dorit sa va dea in scris ca problemele copilului au fost cauzate de vaccin sau/si nu a dorit sa inregistreze reactiile in fisa RAPI, despre costurile pe care le-ati avut cu analize, investigatii, tratamente, despre costurile lunare / anuale pe care pe aveti cu copilul din cauza problemelor urmate vaccinului, etc.]

Mentionez ca nu sunt de acord cu acest proiect de lege.
Solicit sa fiu anuntat si invitat la dezbaterea publica.
In speranta ca acest proiect de lege nu va fi niciodata votat, va multumesc!

[numele complet]
[semnatura]
[data]"


Dacă nu v-aţi vaccinat copiii sau nu aţi observat reacţii adverse, puteţi să trimiteţi obiecţiile pe care le aveţi la proiectul de lege.
Sesizarea se incepe la fel ca mai sus, la testimonial:
"Sesizare
Subsemnatul [numele complet], domiciliat in [orasul], [adresa], avand cartea de identitate seria YY numarul 123456,
va scriu referitor la proiectul Legii Vaccinarii, care a fost publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii si doresc sa va aduc la cunostinta urmatoarele"

Redau mai jos o lista cu observatii. Multumim din suflet, Andreea Berbecaru!
"Observatii referitoare la Proiectul de lege privind organizarea si finantarea activitatii de vaccinare a populatiei in Romania.
Propun respingerea proiectului de lege in ansamblul sau din urmatoarele considerente:
Prin folosirea pe parcursul intregului proiect a termenului de “obligatoriu” asociat cu vaccin - ex: vaccin obligatoriu (vaccinul fiind definit ca medicament conform prezentului proiect, art.3 lit.b) si cu “vaccinare” – ex: vaccinare obligatorie (vaccinarea fiind definita ca act medical conform prezentului proiect, art.3 lit.d) se incalca prevederile articolului 13 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarile si completarile ulterioare: “Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o interventie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului”, iar nerespectarea articolului 13 din legea mai sus mentionata are drept consecinta aplicarea articolului 37 din aceeasi lege : “Nerespectarea de către personalul medicosanitar a confidentialitătii datelor despre pacient şi a confidentialitătii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contraventională sau penală, conform prevederilor legale”.

prin introducerea conceptului de “acord prezumat” in Art.7 (2) se incalca prevederile legii 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv articolul 649 (1) : “Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, cu potential de risc pentru pacient, dupa explicarea lor de catre medic, medic dentist, asistent medical/moasa, conform prevederilor alin. (2) si (3), pacientului i se solicita acordul scris.” Nerespectarea articolului 649 atrage dupa sine raspunderea cadrelor medicale asa cum este prevazuta in articolul 651 din legea sus-mentionata: “Medicul curant, asistentul medical/moasa raspund atunci cand nu obtin consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantilor legali ai acestuia, cu exceptia cazurilor in care pacientul este lipsit de discernamant, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, datorita situatiei de urgenta.”
Tin sa reamintesc legiuitorului ca obtinerea consimtamantului pacientului sau reprezentantilor legali ai acestuia inaintea efectuarii oricarui act medical (vaccinarea = act medical conform prevederilor prezentului proiect) are o importanta covarsitoare in relatia medic-pacient reprezentand o norma deontologica fundamentala prevazuta in Codul International al Eticii Medicale, Declaratia de la Geneva si chiar in Juramantul Hipocratic.
Articolele 1(2), 3 (l), 4(a), incalca prevederile articolului 13 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarile si completarile ulterioare: “Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o interventie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului”.
Art.8 - incalca dreptul fundamental la educatie prevazut in Constitutia Romaniei art.32 (1): “(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.”
Art.20 (b) – incalca prevederile articolului 51 (1) din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare: “(1) Copilul are dreptul de a primi o educatie care sa ii permita dezvoltarea, in conditii nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalitatii sale” si articolul 52 (1) din legea mentionata mai sus: “(1) Ministerul Educatiei Nationale, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, precum si inspectoratele scolare si unitatile de invatamant, ca institutii ale administratiei publice locale cu atributii in domeniul educatiei, sunt obligate sa intreprinda masuri necesare pentru:
a) facilitarea accesului la educatia prescolara si asigurarea invatamantului general obligatoriu si gratuit pentru toti copiii” precum si prevederile articolului 32 (1) din Constitutia Romaniei : “(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.”

De asemenea intregul proiect de act normativ incalca principiul inviolabilitatii libertatii persoanei asa cum este definit in Constitutia Romaniei art. 23 (1): “(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.”,incalcă dreptul constituţional la viaţă şi dreptul la integritate fizică şi psihică a persoanei, prevăzute de art. 22 alin. 1 din Constituţia României: “(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate”(actul vaccinării reprezintă un act medical preventiv, facultativ, fără să existe o garanţie suficientă şi rezonabilă împotriva riscurilor sau reacţiilor adverse ale acestuia, existând posibilitatea reală pentru persoana căreia i se administrează să i se pună în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea fizică sau psihică) si nu in ultimul rand incalca convenţiile internationale: Declaraţia de la Helsinki (Art. 3-10, 16-18, 25-32 ), Codul Nuremberg (Punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10), Raportul Belmont (Cap. 2, 3, 4, 6), Declaraţia de la Geneva."
La observatiile de mai sus se mai poate adauga textul:
<<Proiectul de act normativ mai incalca urmatoarele:
- Art. 26 din Constitutia Romaniei: "Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată."
- art. 48 (1) din Constitutia Romaniei: "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor."
- art. 61. din Codul Civil: "(1) Viaţa, sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane sunt garantate şi ocrotite în mod egal de lege.
(2) Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al ştiinţei."
- art. 64. (1) din Codul Civil: "Corpul uman este inviolabil."


Proiectul de lege incalca si Conventia de la Oviedo*, ratificata de Romania prin Legea nr.17/2001:

 • art. 5 "O interventie în domeniul sanatatii nu se poate efectua decât dupa ce persoana vizata si-a dat consimtamântul liber si în cunostinta de cauza. Aceasta persoana primeste în prealabil informatii adecvate în privinta scopului si naturii interventiei, precum si în privinta consecintelor si riscurilor. Persoana vizata poate în orice moment sa îsi retraga în mod liber consimtamântul."
 • art. 6 (1) "O interventie nu se poate efectua asupra unei persoane care nu are capacitatea de a consimti, decât spre beneficiul sau direct."
 • art. 16 "Nu se poate întreprinde nici o cercetare pe o persoana decât daca sunt întrunite cumulativ urmatoarele conditii: 
  • (i) nu exista nici o metoda alternativa la cercetarea pe fiinte umane, de eficacitate comparabila; 
  • (ii) riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproportionate în comparatie cu beneficiile potentiale ale cercetarii; 
  • (iii) proiectul de cercetare a fost aprobat de instanta competenta dupa ce a facut obiectul unei examinari independente asupra pertinentei sale stiintifice, inclusiv al unei evaluari a importantei obiectivului cercetarii, precum si al unei examinari pluridisciplinare a acceptabilitatii sale pe plan etic; 
  • (iv) persoana pe care se fac cercetari este informata asupra drepturilor sale si asupra garantiilor prevazute prin lege pentru protectia sa; 
  • (v) consimtamântul prevazut la art. 5 a fost dat în mod expres, specific si a fost consemnat în scris. Acest consimtamânt poate fi retras în orice moment, în mod liber."

 • art. 21 "Corpul uman si partile sale nu trebuie sa fie în sine sursa de câstig financiar."
 • art. 28 "Partile la aceasta conventie vor veghea ca problemele fundamentale ridicate de progresele biologiei si medicinei sa faca subiectul unei discutii publice adecvate, în special în lumina implicatiilor juridice, etice, economice, sociale si medicale relevante, si ca posibilele lor aplicatii sa faca obiectul unor consultari adecvate."
 • art. 29 "Curtea Europeana a Drepturilor Omului poate da, în absenta oricarui litigiu concret aflat în derulare în fata unei instante, opinii consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea prezentei conventii.">>
Apoi:
<<Mentionez ca nu sunt de acord cu acest proiect de lege.
Solicit sa fiu anuntat si invitat la dezbaterea publica.
In speranta ca acest proiect de lege nu va fi niciodata votat, va multumesc!

[numele complet]
[semnatura]
[data]>>


De asemenea, puteti face o combinatie intre cele doua modele de sesizari, puteti sa mai adaugati orice idei mai aveti, le puteti trimite pe amandoua (separat sau impreuna).
Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ, deci până pe data 21 aprilie inclusive.
L.E.: Puteti trimite si dupa acesta data sesizari!
Vă rog sa trimiteti sesizari si la urmatoarele adrese utile institutii ale statului.


In afara de sesizari trimise la Ministerul Sanatatii, Avocatul Poporului, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, Camera Deputatilor, Senat, Administrația Prezidențială, etc., ce am mai putea face?

Am putea sa trimitem cereri de pozitie din partea cultelor religioase din Romania.
Chiar daca poate unii dintre voi nu sunteti de acord cu asta, trebuie sa va ganditi ca toti avem un scop comun si anume SANATATEA COPIILOR NOSTRI.


Ati putea ca in e-mailurile, scrisorile pe care le veti trimite sa faceti referire la faptul ca:
- vaccinul Twinrix Paediatric este produs în celule diploide umane MRC-5 (celule de fetusi avortati)
- vaccinurile Hexacima, Infarix si Rotarix sunt cultivate pe celule Vero (celule de rinichi de maimuta)
- vaccinul ROR - ProQuad este produs în celule embrionare de pui de găină, în fibroblaşti pulmonari umani diploizi WI-38 (celule de fetusi avortati) si în celule diploide umane MRC-5 (celule de fetusi avortati)
- vaccinul ROR - M-M-RVaxpro este produs în celule embrionare de pui de găină si în fibroblaşti pulmonari umani diploizi WI-38 (celule de fetusi avortati); vaccinul poate conţine albumină umană recombinantă (AUr)
- vaccinul ROR - Priorix este produsîn celule embrionare de pui de găină si în celule diploide umane MRC-5 (celule de fetusi avortati)
- vaccinul Cervarix (anti-HPV) contine proteine produse pe celule Hi-5Rix4446 (celule de fluture-de-varza)
- vaccinul Optaflu este propagat in celule Madin Darby Canine Kidney (MDCK) (celule de rinichi de caine).


Axati-va pe protejarea valorilor familiei. Copiii sunt ai parintilor, nu al statului.
Specificati faptul ca in lege nu exista posibilitatea de a refuza vaccinurile pe motive religioase.


Aveti mai jos lista cu cultele religioase din Romania si datele de contact ale oficialilor.
Lista culte religioase din Romania + adrese 


NU vaccinarii obligatorii!

Acolo unde exista risc, trebuie sa existe alegere!

Corpul meu, decizia mea!

Copilul meu, decizia mea!


Grup facebook: Anti-vaccinuri obligatorii, viață sănătoasă

#Informeaza-te
#CunoasteRiscurile

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

STUDIU despre testul IDR (tradus)

Ingrediente si reactii adverse Rotarix - vaccin rotavirus

Vaccinarea NU ESTE OBLIGATORIE!