Foarte important! Proiectul Legii Vaccinarii - varianta de la sfarsitul lui august 2017


Proiectul Legii Vaccinarii publicat pe 10 aprilie 2017 pe site-ul Ministerului Sanatatii, modificat pe 31 iulie 2017, iar la sfarsitul lunii august fiind inaintat Guvernului cu alte modificari, prevede vaccinarea obligatorie a copiilor si adultilor deopotriva si chiar acuzarea parintilor care refuza vaccinarea copiilor lor de neglijare medicala! Conform Drepturilor Copilului, "neglijarea medicala" este interzisa. Conform Codului Penal, "neglijarea medicala" poate fi incadrata la "rele tratamente aplicate minorului", fapta ce se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani. Pana la aplicarea pedepselor descrise mai sus, exista si alte sanctiuni: avertisment sau amenzi de la 500 la 10.000 roni.

Vaccinarea va deveni obligatorie chiar si pentru copiii cu autism, sindrom down, alergii si intolerante, pentru copii si adulti cu diferite boli autoimune. Chiar si bolnavii de cancer vor putea fi vaccinati cu vaccinuri care contin virusuri atenuate! Sansele ca un copil sau adult sa fie exceptat de la vaccinare pe motive medicale vor fi extrem de mici! In proiectul de lege nu se specifica acele situatii speciale cand o persoana are contraindicatii la vaccinare.

Vaccinarea va fi obligatorie in primul rand pentru personalul medical, pentru cei care lucreaza in invatamant si in special pentru cei care lucreaza la stat sau la privat (in domeniul alimentar, in colectivitati mari, etc).

In proiectul de lege nu exista exceptii pentru cei care refuza vaccinarea din motive personale, filozofice sau religioase! Foarte multe drepturi ne vor fi incalcate! Nu va mai exista libertatea de a alege pentru corpul nostru si al copiilor nostri!

Conform proiectului, PNI (Programul National de Imunizare) va fi "imbogatit" periodic cu noi si noi vaccinuri!

Daca se va vota, legea va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018.

Inca un aspect foarte important:
cât de "sigure" sunt vaccinurile din moment ce producatorii refuză să își asume răspunderea legală pentru siguranța propriilor lor vaccinuri? Cât de "sigure" sunt vaccinurile din moment ce în prospectele lor scrie că:

 • nu au fost evaluate din punct de vedere carcinogen sau mutagen și nici din punct de vedere al impactului asupra fertilității;
 • nu se știe dacă pot sau nu să provoace cancer ori mutații genetice?
Redam cateva citate din a treia varianta a proiectului de lege:
"Art.2. In înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile folosite se definesc după cum urmează:
...
r) neglijarea medicală - refuzul repetat al părintelului de a face demersuri în vederea administrării vaccinurilor obligatorii stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii.
...
Art.6. (1) Vaccinarea copiilor, cu vaccinurile prevăzute în Calendarul Naţional de Vaccinare, aprobat prin Ordin al ministrului sănătăţii, precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii ori unor grupuri de populaţie este obligatorie.
...
Art. 9. Statul român asigură vaccinuri eficace şi sigure, autorizate în mod corespunzător, conform legii.

Art. 10. (1) Statul român, prin Ministerul Sănătăţii, asigură condiţiile pentru diagnosticul şi tratamentul optim al oricăror reacţii adverse ale vaccinării precum şi compensarea oricăror efecte de durată, dacă sunt dovedite relaţiile de cauzalitate.
(2) Tipurile de reacţii adverse postvaccinare şi măsurile compensatorii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Confirmarea reacţiilor adverse şi a relaţiei de cauzalitate se face de către de Grupul Tehnic de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare.
(4) In situaţia în care reacţiile adverse sunt datorate unor deficienţe imputabile producătorului vaccinului, Ministerul Sănătăţii va urmări recuperarea contravalorii plătită ca măsură compensatorie.
...
Art.13. Categoriile de vaccinări obligatorii sunt următoarele:
a) vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii;
b) vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;
c) vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unităţile sanitare publice şi private;
d) vaccinările pentru alt personal din unităţile publice şi private care, prin natura atribuţiilor, sunt expuse suplimentar la boli infecţioase sau pot reprezenta surse de infecţie care ar putea pune în pericol sănătatea publică, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
...
Art.21. (1) Răspunderea privind prezentarea copilului la vaccinare revine părinţilor, reprezentantului legal sau după caz a persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, cu acordul reprezentantului legal.
(2) Pentru vaccinările obligatorii, furnizorul de servicii medicale de vaccinare, care are în evidenţa sa un copil, are obligaţia de a informa conform art. 56 persoanele prevăzute la alin. (1) cu privire la Calendarul Naţional de Vaccinare.
(3) în cazul vaccinărilor obligatorii, consimţământul pentru vaccinare se prezumă ca fiind dat.
(4) Constituie excepţie de la alin.(3) situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) refuză în scris vaccinarea copilului atunci când medicul indică administrarea vaccinului.

Art.22. (1) Părintele sau reprezentantul legal sau după caz, persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, este scutit de obligaţia prezentării acestuia la vaccinare, dacă acesta are o contraindicase definitivă la un anumit
vaccin sau la toate vaccinurile, în situaţia în care prezintă medicului care are în evidenţa sa copilul o certificare a situaţiei invocate.
(2) Certificarea contraindicaţiei de vaccinare a copilului se realizează de către Comisia Judeţeană de Vaccinare din judeţul de domiciliu al copilului la solicitarea persoanelor menţionate la alin. (1) şi în baza dovezilor medicale prezentate.

Art.23. La data înscrierii copiilor într-o colectivitate, aşa cum este definită de prezenta lege, instituţia are obligaţia de a solicita prezentarea unei adeverinţe, emisă de către medicul de familie care are în evidenţa sa persoana respectivă, care să ateste efectuarea, respectiv neefectuarea, vaccinărilor obligatorii.

Art.24. (1) în cazul în care vaccinările obligatorii nu au fost efectuate până la data prevăzută de art. 23 părintele, reprezentantul legal, persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii sau, după caz, persoana prevăzută la art. 69, are obligaţia prezentării, până la intrarea în colectivitatea unuia dintre următoarele documente eliberate de către Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti:
a) calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii.
b) adeverinţa contraindicaţiilor medicale definitive pentru anumite vaccinări.
(2) In cazul prezentării unui calendar de recuperare a antigenelor vaccinale obligatorii, schema de vaccinare propusă trebuie să fie completată în termen de un an de la data admiterii în colectivitate.
(3) în cazul neprezentării unuia dintre documentele prevăzute la alin.(l) lit. a) sau lit.b), reprezentantul legal al colectivităţii are obligaţia de a sesiza Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în colectivitate.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică şi în cazul admiterii copiilor în colectivităţi conform art. 2 lit. d).
...
Art.26. Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.
...
Art.35. Angajatorii, persoane fizice sau juridice, suportă, din bugetul propriu, costurile pentru vaccinurile şi administrarea acestora personalului propriu care, prin natura profesiei sau a formării pe care o urmează, este expus la riscul de infectare sau poate reprezenta o sursă de infecţie, care ar putea pune în pericol sănătatea publică, ori a cărui vaccinare, potrivit legii este obligatorie.
...
Art.40. Comisiile judeţene de vaccinare precum şi Comisia de Vaccinare a Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
c) analizează cauzele de nevaccinare şi elaborează recomandari catre furnizorii de servicii de vaccinare si DSP;
d) convoacă persoanele care răspund de vaccinarea copilului şi care nu se prezintă cu copilul la vaccinare sau care refuză vaccinarea copilului, în vederea consilierii. Convocarea se face în baza sesizării formulate de furnizorii de servicii medicale de vaccinare, de către DSP sau colectivităţile de învăţământ, ori din sistemul de protecţie a drepturilor copilului;
e) înregistrează în evidenţa proprie copilul nevaccinat, consiliază cel puţin o dată la 3 luni persoanele care răspund de vaccinarea copiilor care trebuie vaccinaţi, până la acceptarea planului de recuperare;
f) stabilesc un plan de recuperare pentru antigenele obligatorii posibil a fi administrate în conformitate cu vârsta şi monitorizează cazul până la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzătoare vârstei;
...
j)sesizează Inspecţia de Stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică privind nerespectarea de către părinţi, sau de către reprezentanţii legali, a obligaţiilor prevăzute la art. 68 şi 69;
k) sesizează asistentul medical comunitar şi/sau mediatorul sanitar, sau în lipsa acestuia Serviciul Public de Asistenţă Socială sau, după caz, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru a identifica piedicile întâmpinate în calea vaccinării şi a oferi consiliere în cazul minorului care împlineşte vârsta de 3 ani şi nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii, precum şi în cazul copilului înscris într-o colectivitate de învăţământ care nu a încheiat schema de recuperare propusă în termen
1) sesizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la existenţa unei suspiciuni de neglijare medicală sau încălcare a dreptului copilului la sănătate de către părinţi sau reprezentanţii legali, în cazul minorului care împlineşte 18 luni de la înscrierea într-o colectivitate şi nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii în conformitate cu prevederile literei f);

Art.42. Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:
s) garantează respectarea standardelor impuse pentru vaccinuri în vederea autorizării pentru punere pe piaţă, a eficacităţii acestora şi a unui grad acceptabil de siguranţă, prin Agenţia Naţională a Medicame Dispozitivelor Medicale;

Art.48. Direcţiile de sănătate publică judeţene, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, prin Compartimentul de supraveghere şi control boli transmisibile, precum şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie au următoarele atribuţii:
q) sesizează comisia judeţeană în cazul copiilor neînscrişi la medicul de familie şi nevaccinaţi mai mult de 3 luni de la vârsta eligibilă;
...
Art.50. Furnizorii de servicii medicale de vaccinare au următoarele obligaţii:
h) trimit către Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti, pentru analiză şi rezolvare, lista cazurilor care prezintă contraindicaţii definitive, lista refuzurilor la vaccinare consemnate prin semnarea formularului de refuz, precum şi lista copiilor care nu s-au prezentat la vaccinare sau ai căror părinţi au refuzat semnarea formularului de refuz, după depăşirea cu 3 luni a vârstei eligibile stabilite în calendar pentru fiecare vaccin.
...
Art.57. (1) Eliberarea documentului necesar înscrierii copilului sau a adultului într-o colectivitate, potrivit art. 23, se face de către medicul de familie în baza analizării antecedentelor vaccinale ale copilului pentru care se solicită înscrierea în colectivitate aflate în posesia sa ori în posesia altor furnizori de servicii medicale.
(2) Obligaţia de a colecta şi a pune la dispoziţia medicului de familie a dovezii efectuării unor vaccinuri de către alţi furnizori de servicii medicale revine părintelui sau, după caz, persoanei responsabile de creşterea şi educarea copilului.
(3) In raport de datele şi informaţiile deţinute sau puse la dispoziţie potrivit alin.(2) medicul de familie va consemna în documentul eliberat pentru înscrierea în colectivitate „antecedente vaccinate complete corespunzătoare vârstei” sau „antecedente vaccinale incomplete corespunzător vârstei” sau
sintagma „nevaccinat”.
...
Art.62. Unităţile de învăţământ precum şi alte instituţii în care sunt colectivităţi de copii au următoarele obligaţii potrivit prezentei legi:
a) să efectueze informarea copiilor şi părinţilor, după caz cu privire la vaccinare;
b) să solicite documentele prevăzute la art. 23 - 24 şi art. 25 alin. (1);
c) să transmită Comisiei Judeţene de Vaccinare şi celei a Municipiului Bucureşti din cadrul DSP o listă privind copiii care nu au fost vaccinaţi conform Calendarului Naţional de Vaccinare;
d) să ofere părinţilor sau altor reprezentanţi legali, după caz, la cerere sau în mod public, o statistică privind numărul de copii nevaccinaţi din cadrul scolii.

Art.63. Informarea prevăzută la art. 62 lit. a) implicarea cadrelor medicale din unităţile de învăţământ sau se va efectua cu implicarea cadrelor medicale din unitatile de invatamant sau din directiile de sănătate publică în cadrul unor activităţi curriculare şi extracurriculare, în cadrul unor discipline din planul de învăţământ care permit abordarea acestui subiect: biologie, anatomie, cultură civică, educaţie pentru sănătate, dirigenţie.

Art.64. (1) Pe perioada existenţei unor epidemii declarate potrivit prezentei legi în baza notificării transmise de către direcţia de sănătate publică în raza teritorială a căreia funcţionează instituţia de învăţământ suspendă participarea la cursuri sau la alte forme de participare colectivă a copiilor care nu sunt vaccinaţi potrivit Calendarului Naţional de Vaccinare.
(2) Suspendarea se va face numai în cazul în care între epidemia declarată vizează boala pentru care copilul este neprotejat.
(3) Instituţiile de învăţământ vor stabili modalităţile de recuperare a programei şcolare de către copiii a căror prezenţă la cursuri a fost suspendată.

Art.68. Părinţii şi celelalte persoane responsabile de creşterea şi educarea copilului au următoarele obligaţii:
a) să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare pentru informarea privind vaccinările obligatorii;
b) să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii;
c) să se prezinte în cazul în care sunt convocaţi de Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a cea a Municipiului Bucureşti.

Art.70. Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, au obligaţia prezentării în vederea consilierii pentru vaccinare, pentru tipurile de vaccinări stabilite în Calendarul naţional al adultului, în cazul convocării acestora de către furnizorul de servicii medicale de vaccinare.


Art.71.
(3) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu avertisment nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 50 lit. b)-e) şi h), art. 53, art. 54, art.55 lit. b) şi e), art. 56, art. 57 alin. (1), art.58 alin. (1), art. 62, art. 63, art. 64 alin. (1), art.65 lit. a), b) şi d), art. 66 precum şi la art.68 lit. a) şi c), la prima constatare a contravenţiei;
b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 50 lit. b)-e) şi h), art. 53, art. 54, art. 55 lit. b) şi e), art. 56, art.
57 alin. (1), art. 58 alin. (1), art.63, art 65 lit. d) precum şi la art. 66 lit. c) la a doua constatare a contravenţiei, efectuată în termen de maxim 6 luni de la aplicarea sancţiunii prevăzute la lit. a);
c) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 62, art. 64 alin. (1), art. 65 lit. a) şi b), art. 66 lit. d) precum şi
art 68 lit. a) şi c) începând cu a doua constatare a contravenţiei;
d) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 66 lit. a) şi b) începând cu a doua constatare a contravenţiei;
e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea obligaţiilor
prevăzute la:
1. art. 50 literele b)- e) şi h), art. 53, art. 54, art.55 lit. b) şi e), art. 56, art. 57 alin. (1), precum şi la art. 58 alin. (1) la a treia constatare a contravenţiei, efectuată în termen de maxim 6 luni de la aplicarea sancţiunii prevăzute la lit. b);
2. art. 57 alin. (2) şi art. 68 lit. a), b), c), la prima şi următoarele constatări ale contravenţiei, în cazul în care s-au aplicat măsurile prevăzute la art. 40 lit. e) şi f).
...
(5) GTCAV şi Comisia de Vaccinare Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti sesizează autorităţile publice competente cu privire la nerespectarea prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru eventuale fapte de natură penală, în legătură cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta lege.


Art.73. Normele de aplicare ale prezentei legi se aprobă în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii.


Art.74. Furnizorii de servicii medicale de vaccinare care funcţionează la data publicării prezentei legi au obligaţia de a se înregistra în RENV într-un interval de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii.


Art.75. Ministerul Sănătăţii şi celelalte autorităţi şi instituţii publice prevăzute de prezenta lege vor adopta şi implementa, potrivit atribuţiilor lor specifice, toate măsurile necesare pentru ca prevederile prezentei legi să fie aplicabile de la data prevăzută la art. 76.


Art.76. Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018."


Redam mai jos un model de testimonial.
"Sesizare
Subsemnatul [numele complet], domiciliat in [orasul], [adresa], avand cartea de identitate seria YY numarul 123456, va scriu referitor la proiectul Legii Vaccinarii, care a fost publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii si doresc sa va aduc la cunostinta ca fiul meu / fiica mea [numele complet al copilului] a suferit reactii postvaccinale grave / foarte grave. [Dati detalii despre reactiile adverse, despre faptul ca niciun medic nu a dorit sa va dea in scris ca problemele copilului au fost cauzate de vaccin sau/si nu a dorit sa inregistreze reactiile in fisa RAPI, despre costurile pe care le-ati avut cu analize, investigatii, tratamente, despre costurile lunare / anuale pe care pe aveti cu copilul din cauza problemelor urmate vaccinului, etc.] Mentionez ca nu sunt de acord cu vaccinarea obligatorie. Resping proiectul de lege în ansamblul său.
 
In speranta ca acest proiect de lege nu va fi niciodata votat, va multumesc! [numele complet]
[semnatura]
[data]"


Dacă nu v-aţi vaccinat copiii sau nu aţi observat reacţii adverse, puteţi să trimiteţi obiecţiile pe care le aveţi la proiectul de lege. Sesizarea se incepe la fel ca mai sus, la testimonial:
<<Sesizare
Subsemnatul [numele complet], domiciliat in [orasul], [adresa], avand cartea de identitate seria YY numarul 123456, va scriu referitor la proiectul Legii Vaccinarii, care a fost publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii si doresc sa va aduc la cunostinta urmatoarele" Redau mai jos o lista cu observatii.
Observatii referitoare la Proiectul de lege privind vaccinarea persoanelor din Romania.

Prin folosirea pe parcursul intregului proiect a termenului de “obligatoriu” asociat cu vaccin - ex: vaccin obligatoriu (vaccinul fiind definit ca medicament conform prezentului proiect, art.3 lit.b) si cu “vaccinare” – ex: vaccinare obligatorie (vaccinarea fiind definita ca act medical conform prezentului proiect, art.3 lit.d) se incalca prevederile articolului 13 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarile si completarile ulterioare: “Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o interventie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului”, iar nerespectarea articolului 13 din legea mai sus mentionata are drept consecinta aplicarea articolului 37 din aceeasi lege : “Nerespectarea de către personalul medicosanitar a confidentialitătii datelor despre pacient şi a confidentialitătii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contraventională sau penală, conform prevederilor legale”.

Prin introducerea conceptului de “acord prezumat” in Art.21 (3) se incalca prevederile legii 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv articolul 649 (1) : “Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, cu potential de risc pentru pacient, dupa explicarea lor de catre medic, medic dentist, asistent medical/moasa, conform prevederilor alin. (2) si (3), pacientului i se solicita acordul scris.” Nerespectarea articolului 649 atrage dupa sine raspunderea cadrelor medicale asa cum este prevazuta in articolul 651 din legea sus-mentionata: “Medicul curant, asistentul medical/moasa raspund atunci cand nu obtin consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantilor legali ai acestuia, cu exceptia cazurilor in care pacientul este lipsit de discernamant, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, datorita situatiei de urgenta.”
Tin sa reamintesc legiuitorului ca obtinerea consimtamantului pacientului sau reprezentantilor legali ai acestuia inaintea efectuarii oricarui act medical (vaccinarea = act medical conform prevederilor prezentului proiect) are o importanta covarsitoare in relatia medic-pacient reprezentand o norma deontologica fundamentala prevazuta in Codul International al Eticii Medicale, Declaratia de la Geneva si chiar in Juramantul Hipocratic. Proiectul de lege incalca prevederile articolului 13 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarile si completarile ulterioare: “Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o interventie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului”.
Art.23 - incalca dreptul fundamental la educatie prevazut in Constitutia Romaniei art.32 (1): “(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.” Art.64 (1) – incalca prevederile articolului 51 (1) din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare: “(1) Copilul are dreptul de a primi o educatie care sa ii permita dezvoltarea, in conditii nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalitatii sale” si articolul 52 (1) din legea mentionata mai sus: “(1) Ministerul Educatiei Nationale, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, precum si inspectoratele scolare si unitatile de invatamant, ca institutii ale administratiei publice locale cu atributii in domeniul educatiei, sunt obligate sa intreprinda masuri necesare pentru: a) facilitarea accesului la educatia prescolara si asigurarea invatamantului general obligatoriu si gratuit pentru toti copiii” precum si prevederile articolului 32 (1) din Constitutia Romaniei : “(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.”
De asemenea intregul proiect de act normativ incalca principiul inviolabilitatii libertatii persoanei asa cum este definit in Constitutia Romaniei art. 23 (1): “(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.”,incalcă dreptul constituţional la viaţă şi dreptul la integritate fizică şi psihică a persoanei, prevăzute de art. 22 alin. 1 din Constituţia României: “(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate”(actul vaccinării reprezintă un act medical preventiv, facultativ, fără să existe o garanţie suficientă şi rezonabilă împotriva riscurilor sau reacţiilor adverse ale acestuia, existând posibilitatea reală pentru persoana căreia i se administrează să i se pună în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea fizică sau psihică) si nu in ultimul rand incalca convenţiile internationale: Declaraţia de la Helsinki (Art. 3-10, 16-18, 25-32 ), Codul Nuremberg (Punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10), Raportul Belmont (Cap. 2, 3, 4, 6), Declaraţia de la Geneva. 
Proiectul de act normativ mai incalca urmatoarele:
- Art. 26 din Constitutia Romaniei: "Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată."
- art. 48 (1) din Constitutia Romaniei: "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor."
- art. 61. din Codul Civil: "(1) Viaţa, sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane sunt garantate şi ocrotite în mod egal de lege.
(2) Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al ştiinţei."
- art. 64. (1) din Codul Civil: "Corpul uman este inviolabil."
Proiectul de lege incalca si Conventia de la Oviedo*, ratificata de Romania prin Legea nr.17/2001:
 • art. 5 "O interventie în domeniul sanatatii nu se poate efectua decât dupa ce persoana vizata si-a dat consimtamântul liber si în cunostinta de cauza. Aceasta persoana primeste în prealabil informatii adecvate în privinta scopului si naturii interventiei, precum si în privinta consecintelor si riscurilor. Persoana vizata poate în orice moment sa îsi retraga în mod liber consimtamântul."
 • art. 6 (1) "O interventie nu se poate efectua asupra unei persoane care nu are capacitatea de a consimti, decât spre beneficiul sau direct."
 • art. 16 "Nu se poate întreprinde nici o cercetare pe o persoana decât daca sunt întrunite cumulativ urmatoarele conditii: 
  • (i) nu exista nici o metoda alternativa la cercetarea pe fiinte umane, de eficacitate comparabila; 
  • (ii) riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproportionate în comparatie cu beneficiile potentiale ale cercetarii; 
  • (iii) proiectul de cercetare a fost aprobat de instanta competenta dupa ce a facut obiectul unei examinari independente asupra pertinentei sale stiintifice, inclusiv al unei evaluari a importantei obiectivului cercetarii, precum si al unei examinari pluridisciplinare a acceptabilitatii sale pe plan etic; 
  • (iv) persoana pe care se fac cercetari este informata asupra drepturilor sale si asupra garantiilor prevazute prin lege pentru protectia sa; 
  • (v) consimtamântul prevazut la art. 5 a fost dat în mod expres, specific si a fost consemnat în scris. Acest consimtamânt poate fi retras în orice moment, în mod liber."

 • art. 21 "Corpul uman si partile sale nu trebuie sa fie în sine sursa de câstig financiar."
 • art. 28 "Partile la aceasta conventie vor veghea ca problemele fundamentale ridicate de progresele biologiei si medicinei sa faca subiectul unei discutii publice adecvate, în special în lumina implicatiilor juridice, etice, economice, sociale si medicale relevante, si ca posibilele lor aplicatii sa faca obiectul unor consultari adecvate."
 • art. 29 "Curtea Europeana a Drepturilor Omului poate da, în absenta oricarui litigiu concret aflat în derulare în fata unei instante, opinii consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea prezentei conventii."
In afara de gravele incalcari ale legii expuse mai sus, proiectul de lege mai are si multe alte probleme:

 • nu exista reglementari referitoare la:
  • testarea completa a copiilor inainte de vaccinare: analize genetice, de alergii si intolerante, etc;
  • testarea compozitiei vaccinurilor (de exemplu, un studiu recent a descoperit particule metalice si contaminanti biologici in fiecare vaccin uman verificat; analizele detaliate ale acestor particule au descoperit ca ele "nu sunt biocompatibile si sunt corpuri straine bio persistente" compuse din plumb, inox, crom, tungsten (wolfram), nichel, fier, zirconiu, hafniu, strontiu, antimoniu, si alte metale. Cercetatorii au identificat de asemenea particule infasurate intr-un substrat biologic, probabil proteine, endotoxine si reziduuri bacteriene.);
 • nu exista reglementari clare referitoare la inregistrarea TUTUROR reactiilor adverse (conform prospectelor, pana la varsta de 1 an fiecare copil va avea in medie 1,7 reactii adverse; tot conform prospectelor, in anul 2016, doar pentru copiii pana la 1 an, trebuiau sa fie inregistrate in sistemul RAPI aproximativ 300.000 de reactii adverse; conform raportului de la INSP numarul reactiilor post-vaccinale raportate pentru copii si adulti a fost de DOAR 91!);
 • nu exista sanctiuni drastice pentru medici, tot lantul decizional pana la Ministerul Sanatatii, pentru producatori, in cazul in care copii sufera reactii adverse.
Ca atare, resping proiectul de lege în ansamblul său.
 
In speranta ca acest proiect de lege nu va fi niciodata votat, va multumesc!
[numele complet]
[semnatura]
[data]>>

De asemenea, puteti face o combinatie intre cele doua modele de sesizari, puteti sa mai adaugati orice idei mai aveti, le puteti trimite pe amandoua (separat sau impreuna).

Vă rugam sa trimiteti e-mailuri si scrisori cu confirmare de primire si conţinut declarat (mentionati toate datele de identificare ale expeditorului - numele si prenumele, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, altfel vor fi clasate!) la urmatoarele adrese utile institutii ale statului

In afara de sesizari trimise la Ministerul Sanatatii, Avocatul Poporului, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, Camera Deputatilor, Senat, Administrația Prezidențială, CCR, CNCD, DNA ce am mai putea face?

Trimiteti cereri de pozitie din partea cultelor religioase din Romania!
Chiar daca poate unii dintre voi nu sunteti de acord cu asta, trebuie sa va ganditi ca toti avem un scop comun si anume SANATATEA COPIILOR NOSTRI.

Ati putea ca in e-mailurile, scrisorile pe care le veti trimite sa faceti referire la faptul ca:
- vaccinul Twinrix Paediatric este produs în celule diploide umane MRC-5 (celule de fetusi avortati)
- vaccinurile Hexacima, Infarix si Rotarix sunt cultivate pe celule Vero (celule de rinichi de maimuta)
- vaccinul ROR - ProQuad este produs în celule embrionare de pui de găină, în fibroblaşti pulmonari umani diploizi WI-38 (celule de fetusi avortati) si în celule diploide umane MRC-5 (celule de fetusi avortati)
- vaccinul ROR - M-M-RVaxpro este produs în celule embrionare de pui de găină si în fibroblaşti pulmonari umani diploizi WI-38 (celule de fetusi avortati); vaccinul poate conţine albumină umană recombinantă (AUr)
- vaccinul ROR - Priorix este produsîn celule embrionare de pui de găină si în celule diploide umane MRC-5 (celule de fetusi avortati)
- vaccinul Cervarix (anti-HPV) contine proteine produse pe celule Hi-5Rix4446 (celule de fluture-de-varza)
- vaccinul Optaflu este propagat in celule Madin Darby Canine Kidney (MDCK) (celule de rinichi de caine).

Axati-va pe protejarea valorilor familiei. Copiii sunt ai parintilor, nu al statului.
Specificati faptul ca in lege nu exista posibilitatea de a refuza vaccinurile pe motive religioase.

Aveti mai jos lista cu cultele religioase din Romania si datele de contact ale oficialilor.
Lista culte religioase din Romania + adreseNU vaccinarii obligatorii!

Acolo unde exista risc, trebuie sa existe alegere!

Corpul meu, decizia mea!

Copilul meu, decizia mea!

Grup facebook: Anti-vaccinuri obligatorii, viață sănătoasă

#Informeaza-te
#CunoasteRiscurile

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Statistici EXTREM DE IMPORTANTE despre reactiile post-vaccinale

STUDIU despre testul IDR (tradus)

Marturie reactii adverse Silviu